Forum o nasim Zmajevima Seji i Vedi ♥


You are not connected. Please login or register

Ostale vijesti

Go down  Poruka [Stranica 1/1]

1Ostale vijesti Empty Ostale vijesti on Wed Jun 10, 2009 4:15 pm

Ostale vijesti Hjkjil

Vidi profil korisnika https://www.facebook.com/home.php?ref=logo#/group.php?gid=7520145

2Ostale vijesti Empty Re: Ostale vijesti on Wed Jun 24, 2009 2:25 pm

Plakao sam zbog poruka koje sam dobivao

Ostale vijesti 11071611

Do pri­je po­la go­di­ne, svi su ga sla­vi­li, pa­zi­li i ma­zi­li, te­to­ši­li, a on­da je do­šla ko­bna po­vre­da. Du­go­traj­no li­je­če­nje, ne­pro­spa­va­ne no­ći, da­ni i da­ni na šta­ka­ma, sa no­gom u gip­su, spe­ci­jal­ne vje­žbe... Sve je ma­nje bi­lo onih ko­ji su se hva­li­li pri­ja­telj­stvom sa, do ta­da, prvim stri­jel­cem Bun­de­sli­ge. Uz nje­ga su os­ta­li pra­vi. Ve­dad ni­je i ne smi­je bi­ti za­bo­rav­ljen. Spor­tska i ljud­ska gro­ma­da, as ko­ji je, kao da­nas Edin Dže­ko pro­no­sio sla­vu svo­je ze­mlje, bio naš pra­vi am­ba­sa­dor, us­pje­šno se opo­rav­lja i us­ko­ro će ra­di­ti pu­nim in­te­zi­te­tom.

Na­zva­li smo ga dok je odma­rao u sta­nu. Na sms po­ru­ku je, kao i uvi­jek od­go­vo­rio pot­vrdno. "Na­zo­vi kad mo­žeš"!

- Evo me u sta­nu odma­ram i po­la­ko se spre­man za no­vu se­zo­nu - do­če­kao nas je Ve­dad ovim op­ti­mis­ti­čkim pro­gno­za­ma

Da li je ovo bio Vaš naj­du­ži odmor?
- Ni­je, mo­žda je bio naj­kra­ći, jer sam na­por­no ra­dio spe­ci­jal­ne vje­žbe. Do­du­še, bio sam kod svo­jih u Ame­ri­ci, ali i ta­mo sam ra­dio po upu­ta­ma li­je­čni­ka.
Na­kon us­pje­šne se­zo­ne, kao da ste oče­ki­va­li ne­ki "kvar"...
- Ni­je da sam oče­ki­vao, ali ka­da je čo­vjek u fu­dba­lu, po­vre­de su nor­mal­na po­ja­va. Is­ti­na, sve me išlo i ljud­ski je ne­ki oprez, strah da se ne de­si ne­što lo­še.
Kao ni­kad pri­je po­ka­za­lo se da, ipak, je­dan igrač drži eki­pu. Sa Va­šom po­vre­dom, za­re­da­la je se­ri­ja po­ra­za u Ho­fen­haj­mu...
- Ni ja ni­sam vje­ro­vao da je­dan igrač mo­že to­li­ko ne­dos­ta­ja­ti. U klu­bu ni­su mo­gli na­ći za­mje­nu za me­ne. Me­đu­tim, ni­sam sa­mo ja ne­dos­ta­jao. Po­vre­de se na­pa­le Sa­li­ho­vi­ća, pa Oba­si­ja, bi­lo je ra­znih pe­ho­va i sve se to odra­zi­lo na re­zul­tat.
Sva­ki nor­mal­ni Sa­vez po­sje­tio bi svog asa. Naš Sa­vez ni­je imao vre­me­na, jer se lo­bi­ra­lo za op­sta­nak Mu­ni­ba Uša­no­vić. Do­du­še, NSBiH se i ne mo­že sma­tra­ti ozbi­ljnim. Da li ste Vi oče­ki­va­li po­sje­tu, mo­žda i se­le­kto­ra Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća?
- Ni­sam mi­slio da sam ne­ko­me pri­ori­tet. Po­sje­te ni­su ni­ka­kve ek­stre­mna po­ja­va, me­đu­tim, pu­no je ne­nor­mal­nih sta­ri u na­šem sa­ve­zu, da me nji­ho­vo drža­nje po stra­ni ni­je ra­zo­ča­ra­lo. Mo­gu­će da bi ne­ka po­ru­ka ili po­sje­ta, zna­či­lo ne­što, ali su­vi­še sam otpo­ran, jak na ne­da­će da bi me ne­što slo­mi­lo. Ni­je ovo naj­go­re što me za­de­si­lo, ka­da sam pre­ži­vio "93" znao sam da ću iz­drža­ti i ovo.
Do­bi­li ste na sto­ti­ne sms po­ru­ka, ima li ne­ka ko­ju bi ste iz­dvo­ji­li po sa­drža­ju?
- Ne bih mo­gao iz­dvo­ji­ti, ni­ti že­lim ne­ku po­se­bno jer su sve bi­le dir­lji­ve. Svi su že­lje­li moj brzi opo­ra­vak i po­vra­tak na te­ren. Ipak, do­bio sam mno­ge po­ru­ke zbog ko­jih sam pla­kao. To me du­bo­ko ga­nu­lo, ali i da­lo no­vu sna­gu. Za­to još je­dnom svi­ma za­hva­lju­jem.
Vje­ro­va­tno su nes­ta­li ne­ki pri­ja­te­lji, ko­ji su uz Vas bi­li sa­mo ka­da ste tre­sli mre­že?
- Imao sam vre­me­na da i to ana­li­zi­ram. Oni su do­šli i oti­šli, a pra­vi pri­ja­te­lji su os­ta­li.
Ima­te li stra­ha na­kon to­li­ke pa­uze?
- Ne­mam stra­ha, imam ve­li­ku že­lju da is­trčim pred na­še na­vi­ja­če, po­no­vo se ra­du­jem po­vrat­ku na bun­de­sli­ga­ške te­re­ne.
Us­ko­ro će fi­niš kva­li­fi­ka­ci­ja, na­vi­ja­či Vas sa nes­trplje­njem če­ka­ju. Va­ša po­ru­ka za kraj?
- Obos­tra­na je že­lja. I ja se sil­no ra­du­jem po­vrat­ku, no­vom oku­plja­nju. Na­vi­ja­či su me uvi­jek bo­dri­li, po­drža­va­li i sla­vi­li mo­je us­pje­he. Tre­ba­mo is­klju­či­ti eufo­ri­ju i spre­mno do­če­ka­ti kva­li­fi­ka­ci­je. Naj­pri­je nam va­lja po­bi­je­di­ti Ar­me­ni­ju, po­tom se kon­cen­tri­ra­ti na os­ta­le. Vje­ru­jem da mo­že­mo izbo­ri­ti ba­raž, mo­žda i pla­sman na SP - izja­vio je za "San" Ve­dad Ibi­še­vić.
Šta bi ste sa­vje­to­va­li Edi­nu Dže­ki?
Dže­ko je pa­me­tan mo­mak, vje­ru­jem da će iza­bra­ti naj­bo­lje rje­še­nje. Naj­va­žni­je da ga zdrav­lje slu­ži!
Ne­da­vno su bh aso­vi gos­to­va­li u Di­vi­ču, Va­ma su skan­di­ra­li, iako ste u to vri­je­me bi­li u Ame­ri­ci?
- Čuo sam i či­tao o toj uta­kmi­ci. Sva­ka čast svi­ma što su do­šli, a ja do­la­zim ako­bo­gda idu­će go­di­ne - na­ja­vio je Ve­dad.

Quelle : San Datum:22.06.2009

Vidi profil korisnika http://sejadvedad.bosnianforum.com

3Ostale vijesti Empty Re: Ostale vijesti on Fri Jul 03, 2009 9:05 am

Ostale vijesti 48171186279376854122436

IBIŠEVIĆ DOBIO PRIZNANJE "DIJETE
BIH"


Reprezentativcu BiH i igraču Hoffenheima Vedadu Ibiševiću danas je u Sarajevu uručeno priznanje "Dijete BiH". Žiri sastavljen od bh. sportskih novinara ranije je odlučio da priznanje "Dijete BiH" za 2009. godinu dobiju Vedad Ibišević, Zvjezdan Misimović, Edin Džeko, Sejad Salihović i Mirza Teletović.

Edinu Džeki, Zvjezdanu Misimoviću i Sejadu Salihoviću priznanja su zvanično uručena na prijateljskoj utakmici reprezentacije BiH sa novinarskom selekcijom.

Ovom prilikom Ibišević je izjavio da mu je drago što može pomoći državi na najbolji način na koji on zna.

"Čast mi je da sam jedan od onih koji su imali privilegiju da im budu dodijeljeno ovo priznanje", kazao je Ibišević.

Quelle:Sportsport.ba

Vidi profil korisnika http://sejadvedad.bosnianforum.com

4Ostale vijesti Empty Re: Ostale vijesti on Tue Jul 14, 2009 2:25 pm

♥️Salihovic♥️ (citat):
IBIŠEVIĆ DOBIO PRIZNANJE "DIJETE
BIH"

Ostale vijesti 4817_1186195054746_1224365435_56364
Ostale vijesti 4817_1186195974769_1224365435_56365
Ostale vijesti 4817_1186196014770_1224365435_56365
Ostale vijesti 4817_1186194934743_1224365435_56364

Vidi profil korisnika

Sponsored content


Na vrh  Poruka [Stranica 1/1]

Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu