Forum o nasim Zmajevima Seji i Vedi ♥


You are not connected. Please login or register

1899 TSG Hoffenheim

Go down  Poruka [Stranica 1/1]

11899 TSG Hoffenheim Empty 1899 TSG Hoffenheim on Wed Jun 10, 2009 4:09 pm

1899 TSG Hoffenheim Dfdf

Vidi profil korisnika https://www.facebook.com/home.php?ref=logo#/group.php?gid=7520145

21899 TSG Hoffenheim Empty Re: 1899 TSG Hoffenheim on Wed Jul 08, 2009 9:33 pm

1899 TSG Hoffenheim 88875837

SALIHOVIĆ POMAŽE ŠIMUNIĆU

Da u sportu ne postoje nikakve granice i podjele pokazuje i najnoviji primjer iz Njemačke. Nekadašnji saigrači iz berlinske Herthe, a prošlosezonski ljuti rivali, Sejad Salihović i Josip Šimunić, sada su ponovo u istom jatu, Hoffenheimu, a upravo je naš Salihović pri ruci hrvatskom reprezentativcu za sve što mu je potrebno u mjestašcu kojie broji nešto više od 3. 000 stanovnika.

Salihović i Šimunić se tokom jučerašnjeg treninga nisu odvajali jedan od drugog, a naš internacionalac „zadužen“ je za svaku pomoć komšiji iz Hrvatske.

Medije u Njemačkoj interesovalo je kako će se Šimunić snaći u seocetu i hoće li mu nedostajati metropola.

„Nemam problema s činjenicom da dolazim iz metropole. Baš suprotno. Ljepši je osjećaj uživati u miru i tišini. Osjećam se tako ugodno kao da sam ovdje već godinama“, izjavio je Šimunić za njemačke medije.

Vidi profil korisnika http://sejadvedad.bosnianforum.com

31899 TSG Hoffenheim Empty Re: 1899 TSG Hoffenheim on Wed Jul 08, 2009 10:43 pm

Heheheh Sta ce Sejo on svakome zivom pomaze Very Happy Legenda Wink

Vidi profil korisnika

41899 TSG Hoffenheim Empty Re: 1899 TSG Hoffenheim on Wed Jul 08, 2009 10:53 pm

Haha pa on ti je Humanitaran haha xD
Pravi Bosanac ♥️

Vidi profil korisnika http://sejadvedad.bosnianforum.com

51899 TSG Hoffenheim Empty Re: 1899 TSG Hoffenheim on Wed Aug 12, 2009 12:39 pm

Sudija nas je pokrao protiv Bayerna


1899 TSG Hoffenheim Sejad1146


Ralf Ra­gnick tre­ner ''pla­vo bi­je­lih'' ci­je­ne­ći staž i mi­nu­li ra­du u klu­bu, dao je tra­ku Se­ja­du Sa­li­ho­vi­ću, ko­ji je kao no­vi vo­đa izveo svoj tim kon­tra Ba­jer­na. Ba­var­ci "Rhe­in Nac­kar Are­ni" i do­šao u vod­stvo pre­ko Ivi­ce Oli­ća. Akci­ju je po­čeo Weis, do­dao do na­šeg Ve­da­da Ibi­še­vi­ća, ko­ji je šme­ker­ski odlo­žio lop­tu za Oba­sia, ko­ji je po­go­dio za ko­na­čnih 1:1.

Meč izme­đu Hof­fen­he­ima i Bayer­na tem­pom je u prvih 45 mi­nu­ta li­čio na pro­šlo­se­zon­ski obra­čun za je­se­nju ti­tu­lu. To se mo­glo oče­ki­va­ti u uta­kmi­ci ko­ja je no­si­la epi­tet der­bi­ja prvog ko­la.

- Odi­gra­li smo do­bru uta­kmi­cu. Pri­je me­ča smo bi­li uvje­re­ni u na­šu po­bje­du, bi­li smo ja­ko mo­ti­vi­sa­ni, ali ni­je ni ova­ko lo­še, ipak smo re­mi­zi­ra­li sa Bayer­nom - go­vo­ri Sa­li­ho­vić i nas­tav­lja:

- Me­ni je dra­go zbog Ve­da­da, jer se vra­tio us­pje­šno. Ni­je dao gol, ali se pu­no tru­dio, trčao, bio je agre­si­van što je po­zna­to za nje­ga. On je na­še naj­ve­će po­ja­ča­nje. Pu­no nam je fa­lio pro­šle po­lu­se­zo­ne. S njim je ovo sa­da je­dna sa­svim dru­ga pri­ča.

Hof­fen­he­im se već na po­čet­ku prven­stva su­sreo sa su­dij­skom plja­čkom. Ar­bi­tar je po­ka­zao do­slo­vno ko­li­ko je Bayern mo­ćan klub, pa je pre­dvi­dio čist po­go­dak Jo­si­pa Ši­mu­ni­ća.

Hrvat­ski in­ter­na­ci­ona­lac je u 10. mi­nu­tu na­kon slo­bo­dnog udar­ca za­hva­tio lop­tu gla­vom i po­slao je iza Mic­ha­ela Ren­cin­ga, su­di­ja ni­je vi­dio da je gol­man Bayer­na lop­tu, ko­ja je bar po­la me­tra ušla iza gol li­ni­je, izva­dio ru­kom.
Sa­li­ho­vić je bio vrlo opa­san u ovom me­ču, mno­go je trčao, izvo­dio sve pre­ki­de, bio po­kre­tač mno­gih akci­ja. Na kon­cu, za­do­vo­ljan je. U nas­tav­ku Bun­de­sli­ge, u 2. ko­lu ''se­os­ki tim'' igra u gos­ti­ma pro­tiv Bayer Le­ver­ku­se­na u su­bo­tu 15. av­gus­ta u 15:30 sa­ti.

Pri­je to­ga Spa­hić, Dže­ko, Sa­li­ho­vić,Ibi­še­vić & comp do­če­ku­ju Iran u pri­ja­telj­skoj uta­kmi­ci 12. av­gus­ta na Ko­še­vu. Pra­vi test uoči fi­ni­ša kva­li­fi­ka­ci­ja.

- Mo­ra­mo odi­gra­ti na pra­vom ni­vou ovu uta­kmi­cu i po­ka­za­ti da smo spre­mni za ba­raž. Iran mo­ra­mo shva­ti­ti ozbi­ljno. Zna­mo da su pro­mje­ni­li eki­pu, da ni­je to onaj tim od ra­ni­je, ka­da sam i ja znao dos­ta igra­ča, jer su igra­li u Bun­de­sli­gi. Ne smi­je­mo se obru­ka­ti pred na­šim na­vi­ja­či­ma - Sa­li­ho­vi­će­ve su ri­je­či.

Vidi profil korisnika http://sejadvedad.bosnianforum.com

61899 TSG Hoffenheim Empty Re: 1899 TSG Hoffenheim on Wed Aug 12, 2009 3:02 pm

♥️Salihovic♥️ (citat):Sudija nas je pokrao protiv Bayerna


1899 TSG Hoffenheim Sejad1146


Ralf Ra­gnick tre­ner ''pla­vo bi­je­lih'' ci­je­ne­ći staž i mi­nu­li ra­du u klu­bu, dao je tra­ku Se­ja­du Sa­li­ho­vi­ću, ko­ji je kao no­vi vo­đa izveo svoj tim kon­tra Ba­jer­na. Ba­var­ci "Rhe­in Nac­kar Are­ni" i do­šao u vod­stvo pre­ko Ivi­ce Oli­ća. Akci­ju je po­čeo Weis, do­dao do na­šeg Ve­da­da Ibi­še­vi­ća, ko­ji je šme­ker­ski odlo­žio lop­tu za Oba­sia, ko­ji je po­go­dio za ko­na­čnih 1:1.

Meč izme­đu Hof­fen­he­ima i Bayer­na tem­pom je u prvih 45 mi­nu­ta li­čio na pro­šlo­se­zon­ski obra­čun za je­se­nju ti­tu­lu. To se mo­glo oče­ki­va­ti u uta­kmi­ci ko­ja je no­si­la epi­tet der­bi­ja prvog ko­la.

- Odi­gra­li smo do­bru uta­kmi­cu. Pri­je me­ča smo bi­li uvje­re­ni u na­šu po­bje­du, bi­li smo ja­ko mo­ti­vi­sa­ni, ali ni­je ni ova­ko lo­še, ipak smo re­mi­zi­ra­li sa Bayer­nom - go­vo­ri Sa­li­ho­vić i nas­tav­lja:

- Me­ni je dra­go zbog Ve­da­da, jer se vra­tio us­pje­šno. Ni­je dao gol, ali se pu­no tru­dio, trčao, bio je agre­si­van što je po­zna­to za nje­ga. On je na­še naj­ve­će po­ja­ča­nje. Pu­no nam je fa­lio pro­šle po­lu­se­zo­ne. S njim je ovo sa­da je­dna sa­svim dru­ga pri­ča.

Hof­fen­he­im se već na po­čet­ku prven­stva su­sreo sa su­dij­skom plja­čkom. Ar­bi­tar je po­ka­zao do­slo­vno ko­li­ko je Bayern mo­ćan klub, pa je pre­dvi­dio čist po­go­dak Jo­si­pa Ši­mu­ni­ća.

Hrvat­ski in­ter­na­ci­ona­lac je u 10. mi­nu­tu na­kon slo­bo­dnog udar­ca za­hva­tio lop­tu gla­vom i po­slao je iza Mic­ha­ela Ren­cin­ga, su­di­ja ni­je vi­dio da je gol­man Bayer­na lop­tu, ko­ja je bar po­la me­tra ušla iza gol li­ni­je, izva­dio ru­kom.
Sa­li­ho­vić je bio vrlo opa­san u ovom me­ču, mno­go je trčao, izvo­dio sve pre­ki­de, bio po­kre­tač mno­gih akci­ja. Na kon­cu, za­do­vo­ljan je. U nas­tav­ku Bun­de­sli­ge, u 2. ko­lu ''se­os­ki tim'' igra u gos­ti­ma pro­tiv Bayer Le­ver­ku­se­na u su­bo­tu 15. av­gus­ta u 15:30 sa­ti.

Pri­je to­ga Spa­hić, Dže­ko, Sa­li­ho­vić,Ibi­še­vić & comp do­če­ku­ju Iran u pri­ja­telj­skoj uta­kmi­ci 12. av­gus­ta na Ko­še­vu. Pra­vi test uoči fi­ni­ša kva­li­fi­ka­ci­ja.

- Mo­ra­mo odi­gra­ti na pra­vom ni­vou ovu uta­kmi­cu i po­ka­za­ti da smo spre­mni za ba­raž. Iran mo­ra­mo shva­ti­ti ozbi­ljno. Zna­mo da su pro­mje­ni­li eki­pu, da ni­je to onaj tim od ra­ni­je, ka­da sam i ja znao dos­ta igra­ča, jer su igra­li u Bun­de­sli­gi. Ne smi­je­mo se obru­ka­ti pred na­šim na­vi­ja­či­ma - Sa­li­ho­vi­će­ve su ri­je­či.

Ljubim ga ja takvog pametnog Very Happy flower

Vidi profil korisnika

71899 TSG Hoffenheim Empty Re: 1899 TSG Hoffenheim on Wed Aug 12, 2009 3:26 pm

ono Azra Razz

LJUBIM GA U SRCE ♥️

Vidi profil korisnika http://sejadvedad.bosnianforum.com

Sponsored content


Na vrh  Poruka [Stranica 1/1]

Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu